For an Answer Home Studies Index Bibliography Glossary
The Bible Gateway The Blue Letter Bible The Greek New Testament  Greek & Hebrew Lexicons

 
powered by FreeFind

Topical  Studies

 

 

C. Houtman

De Kritiek op de Groot Nieuws Bijbel

Nederlands Theologisch Tijdschrift, 38, 1984, pp. 279-280

 

Dutch (original):

Eerbied en kennis van zaken zijn de eisen, waaraan een vertaler moet voldoen. Boven werd geconstateerd dat er in het verleden nogal eens uiting werd gegeven aan wantrouwen jegens het vertaalwerk van personen,die tot een andere  modaliteit of een ander kerkgenootschap behoorden en er beduchtheid bestond voor het doorwerken van theologische standpunten in de vertaling. Bij een zuiver zakelijke beoordeling van vertalingen moet echter vastgesteld worden dat er slechts bij hoge uitzondering gewezen kan worden op passages, waarin het confessionele (of politieke en maatschappelijke) standpunt van de vertalers doorklinkt. Zelfs de Niewe-Wereldvertaling van de Jehovah's getuigen kan op dit punt behoorlijk de toets der kritiek doorstaan. Men neme er in dit verband bij voorbeeld ook nota van dat remonstranten en doopsgezinden de SV in gebruik konden nemen. Schriftbeschouwing en religieuze overtuiging plegen aan het licht te komen in aantekeningen en inleidingen van vertalingen.

English Translation:

The requirements a translator has to fulfill are with respect to the knowledge of the subject. It was established that, in the past, distrust was expressed about the translation of persons that belonged to another modality or another religious community and fear existed that theological points of view would affect the translation. When translations are assessed in a business-like manner it has to be concluded that only in exceptional circumstances you can point at passages in which the confessional (or political and social) point of view of the translators can be traced. Even the New World translation of the Jehovah Witnesses is up to scratch concerning this point. People have to take into account that, for example, Remonstrants and Baptists also could use the SV. Opinions about the Bible and religious convictions come usually to light in notes and introductions to translations.

Note:
SV = Statenvertaling
Translation of the Bible authorized by the States General of the Republic of the Seven United Netherlands (1637)